בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
מהיום דיאטה 
תקנון פעילות "מהיום דיאטה" 
 
מהיום דיאטה |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון פעילות לתוכנית "מהיום דיאטה"

 

1. כללי


1.1. מדיו שיווק ותוכן בע"מ (להלן - "החברה") וישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ (להלן - "ערוץ 10") מקיימים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), פעילות נושאת פרסים לצופי התוכנית "מהיום דיאטה" (להלן - "התוכנית") שהחברה מפיקה.


1.2. הפעילות הינו בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים בתקנון פעילות זה (להלן - "הפעילות").


1.3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת, כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשתמע.


1.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מפרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.


1.5. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות.


1.6. כותרות בתקנון מובאות לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.

 

2. תקופת הפעילות


2.1. הפעילות תתקיים במקביל לשידור התוכנית בערוץ 10 (שידור ראשוני בלבד בטלוויזיה ולא שידורים חוזרים) בימי ו' בשעה 10:15, בין התאריכים 8 באוגוסט 2014 ועד לתאריך 16 בינואר 2015 (להלן - "תקופת הפעילות").


2.2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות.
2.3. הארכת או קיצור תקופת הפעילות תעשה בהודעה מראש של 24 שעות לפחות, שתפורסם בערוץ 10 ו/או בנענע 10.

 

3. תנאי הפעילות והשתתפות


3.1. במהלך תקופת הפעילות יוזמנו הצופים בתוכנית לשלוח טיפים לאורח חיים נכון (פעילות 1) או לשלוח טיפים ליצירת תחושת שובע (פעילות 2), וזאת באמצעות כניסה לעמוד התכנית בנענע 10.


3.2. ההשתתפות מותרת רק לתושבי מדינת ישראל שמלאו להם 18 שנים. על מנת להשתתף בפעילות יש להיכנס לעמוד התכנית בנענע 10, ולפרסם רשומה עם תשובה מוצעת.


3.3. למען הסר ספק, תחילת ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את תקנון הפעילות, הוא מסכים לאמור בו, ומקבל עליו את הוראות התקנון במלואן, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוא מסכים לכך שהוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

 

4. אופן בחירת הזוכה


4.1. המשתתף העשירי ששלח טיפ בכל פעילות, לאחר כל תכנית, יזכה בפרס כהגדרתו בסעיף 5.1 להלן. במידה ולא יהיו 10 גולשים אשר ישלחו טיפ, יהיה זה הגולש החמישי שענה נכונה באותה חידה
4.2. בחירת המשתתף הזוכה תעשה לפי שיקול דעתה הסופי והמכריע של החברה. ההחלטה על בחירת הזוכה אינה ניתנת לערעור.


4.3. החברה תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו, את פרטיו, ואת תצלומו של כל זוכה בפרס, וזאת באמצעי תקשורת, במקום ובמועד כפי שהחברה תמצא לנכון. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של משתתף לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או סייג.


4.4. החברה תעביר את פרטי הזוכים והפרסים שנמסרו לידיהם לרשויות המס ו/או לכל רשות אחרת, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין ובמידת הצורך תנכה מס במקור. בכל מקרה, החברה ו/או ערוץ 10 לא ישאו בתשלום מס ו/או היטל ו/או אגרה כלשהם.

 

5. הפרס
5.1. הפרס לזוכה הינו שובר נופשונית לארוחת בוקר (פעילות 1) או מארזי באלאנס (פעילות 2) (להלן - "הפרס"), למימוש בידי הזוכה בתאריכים הכתובים על השובר - "תקופת מימוש הפרס").


5.2. הפרס אינו ניתן לשינוי או להחלפה.


5.3. כל זוכה יהיה זכאי לפרס אחד בגין תשובה נכונה אחת. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.


5.4. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים בכתב לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשתו הכתובה של מקבל הפרס.

 

6. תנאים נוספים לזכייה בפרס
6.1. הזוכה בפרס כהגדרתו בסעיף 5.1 לעיל, יקבל הודעה טלפונית בדבר זכייתו ע"פ מספר הטלפון שהשאיר בנענע 10. בהודעה יידרש הזוכה להשיב ולאשר את הכתובת אליה ישלח הפרס.


6.2. במידה ולא ימצא הזוכה על פי הכתובת הנ"ל בתוך 48 שעות תועבר הזכייה למשתתף הבא בתור, אשר השיב תשובה נכונה על השאלה שנשאלה. במידה וזה לא ימצא, יועבר הפרס לבא בתור, אשר השיב תשובה נכונה על השאלה שנשאלה, וכך הלאה.


6.3. החברה תהיה רשאית להחליף את הפרס בפרסים חלופיים שווי ערך, וזאת מכל סיבה שהיא.


6.4. במקרה שבו הפרס לא יחולק מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לערוך פעילות נוסף ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס כלל.


6.5. זוכה שויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין חלוקת הפרס למשתתף אחר ו/או בגין אי - חלוקת פרס כאמור.


6.6. החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר עם כיבוד הפרס ו/או איכותו של הפרס, ולרבות אם החברה יכולה היתה לצפות ו/או צפתה בפועל כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כאמור בקשר עם הפרס.

 

7. אחריות והגבלות שונות


7.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין, והכל בכפוף לתנאי התקנון.


7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב כל אימת שתתרחש תקלה ו/או אירוע שאינו בשליטתה.


7.3. ההשתתפות בפעילות הינה לצרכי שעשוע בלבד, אינה כרוכה בתשלום, והינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה.


7.4. אין בהשתתפות כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או של ערוץ 10 של מי מטעמם כלפי המשתתף ו/או כלפי הזוכה. החברה ו/או ערוץ 10 לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, שיגרמו למי מהמשתתפים, לגופם ו/או לרכושם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין בקשר לפעילות ו/או לניהולה ו/או לתוצאותיה ו/או לפרסים שיינתנו במסגרתה ו/או לכל הכרוך בכך, לרבות עקב טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל בהשתתפות בפעילות ו/או בעמוד הפייסבוק, וכן כל כשל אחר.


7.5. החברה ו/או ערוץ 10 לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקינות ו/או פעולת אתר פייסבוק ו/או בקשר עם תשתית האינטרנט ו/או המחשוב של משתתף כלשהו בפעילות.


7.6. הזוכה בפעילות מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או ערוץ 10, בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לפעילות, לרבות בגין תקלה שנפלה ברישום פרטי המשתתף בנענע 10 וכיו"ב.


7.7. עובדי החברה ו/או עובדי ערוץ 10 ו/או עובדי חברת 'בי קונטנט' אשר שותפה להפקה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות. לעניין סעיף זה "בני משפחה" - לרבות הורים, אחים, אחיות, הורי הורים, ילדים/ות, נכדים/ות.


7.8. הזכות להשתתף בפעילות אינה כרוכה בתשלום.


7.9. נסתיימה תקופת הפעילות ונותר פרס, או חלקו, החברה תהיה רשאית שלא לחלקו, או - לפי שיקול דעתה הבלעדי - להאריך את הפעילות. היה הפרס תלוי מלכתחילה באירוע מסוים המוגבל בזמן, ואשר אין לפרס כל משמעות לאחר סיום האירוע, יבוטל הפרס ו/או יוענק למשתתף אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.


7.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרסים או חלק מהם למשתתפים שזכו בהם, במידה וימצא שאותם משתתפים נהגו במרמה ו/או בחוסר תום לב ו/או בניגוד לדין ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.


7.11. חל איסור מוחלט להשתמש באמצעים טכנולוגיים, לרבות בתוכנות המשמשות להגברת סיכויי המשתתף לזכות בפרס.


7.12. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות כאמור.


7.13. החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בפעילות בכל עת, ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו בזכויות המשתתפים בפעילות.


7.14. ניתן לעיין בתקנון הפעילות במשרדי ערוץ 10 בדרך השלום 53 גבעתיים.. התקנון גם יפורסם בנענע 10.


7.15. לחברה יהיה שיקול דעת סופי ומכריע בקשר לכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עם הפעילות.


7.16. בכל מקרה של מחלוקת בין המשתתף לבין החברה תוכרע המחלוקת בבוררות זבל"א. הבורר יהיה חייב לנמק פסיקתו, אך לא יהיה כפוף לדין מהותי ו/או לסדרי דין ו/או לדיני הראיות.


7.17. על הפעילות ו/או על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

 

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by