בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון התחרות 

תקנון התחרות

 
 
נענע אמא

רגע לפני שאתם רצים לצלם ולשלוח אלינו את התמונות, אנא קראו בעיון את תקנון התחרות, תקנון המחייב את הנרשמים לתחרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כללי

 
א. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות תמונות של פעוטות עם מישהו הדומה להם (להלן: "התחרות") בין הגולשים משתמשי אתר נענע, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 

ההשתתפות בתחרות

על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו :

א. להתחבר לנענע, בערוץ נענע אמא, בדף שכתובתו: mom.nana10.co.il ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים (שם פרטי ושם משפחה, שם הפעוט שיהיה רשום בקרדיט לתמונה, אם זו תוצג בנענע, שם מי שדומה לפעוט, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה). מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ב. לאחר מילוי הפרטים, יוכל המשתתף לשלוח את התמונה, בכדי שתשתתף בתחרות. על התמונה לעמוד בקריטריונים כדלקמן:

1. התמונה הנה תצלום בגודל מינימלי של 500 פיקסלים (רוחב או אורך) בקובץ בפורמט JPG, ובמשקל שלא יעלה על 1MB.
2. התמונה הנה תצלום אחד של פעוט ביחד עם מישהו נוסף הדומה לו (למעט תצלום של תאומים, אשר לא יתקבל) – באותה התמונה.

תמונות אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות. משלוח התמונות יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההצטרפות.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו ביחד עם התמונה, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

ד. מובהר כי כל תמונה שתשלח על ידי משתתף בתחרות, תעבור ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות אשר יוצגו בנענע ושישתתפו בתחרות.

ה. את התמונות ניתן יהיה לשלוח החל מיום 17 במאי 2007 ועד ליום 3 ביוני 2007.

ו. האחריות לשליחתן התקינה של התמונות לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהן, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה שלא נשלחה באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בה. רק תמונה תקינה ומלאה שנשלחה/שהועלתה תזכה את שולחה להשתתף בתחרות. תמונה שאינה תקינה מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלה במלואה ו/או שכוללת תוספות או שינויים אחרים תפסל, ולא תזכה את שולחה בהשתתפות בתחרות.

ז. כל תמונה שתשלח תוכל להשתתף רק פעם אחת בתחרות, ומשתתף לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד בגין אותה תמונה במהלך כל התחרות. עם זאת, אין הגבלה על מספר התמונות השונות שיישלחו במסגרת התחרות על ידי אותו משתתף, ובלבד שהמדובר בתמונות של פעוטות שונים – לא ישתתפו יותר מתמונה אחת של אותו פעוט.

ח. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה כאמור. המשתתף מוותר עם הגשת מועמדותו בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו בקשר עם התמונה בהתאם לתקנון תחרות זו, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ולעשות בה כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.
 
 

בחירת המשתתפים העולים לגמר

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים בתחרות, וצוות שופטים מיוחד מטעם החברה (להלן: "צוות השופטים"), שיבדוק כל תמונה המתחרה בתחרות, יבחר את 100 (מאה) התמונות מתוך כלל התמונות המשתתפות בתחרות, אשר יעלו להתחרות בשלב הגמר. מובהר כי החברה רשאית לבחור אף מספר תמונות נמוך יותר מ – 100, אשר יעלו לשלב הגמר, אם לא יימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 100 תמונות הראויות לעלות לשלב הגמר.

ב. ביום 5 ביוני 2007 תכריז החברה בערוץ נענע אמא באתר נענע, שכתובתו mom.nana10.co.il על 100 המשתתפים שהתמונות ששלחו לתחרות, נבחרו לעלות להתחרות בשלב הגמר (להלן: "משתתפי הגמר"), ותמונות אלה יועלו ויוצגו בערוץ נענע אמא בנענע, בליווי שם כל משתתף, ויועמדו לבחירת הקהל.
 

שלב הגמר

א. כל התמונות של משתתפי הגמר, יועלו ויוצגו בערוץ נענע אמא בנענע ביום 5 ביוני 2007, בליווי שם כל משתתף, ויועמדו לבחירת הקהל לתקופה שמיום 5 ביוני 2007 ועד ליום 13 ביוני 2007.

ב. התמונות של משתתפי הגמר, אשר יוצגו בנענע כאמור לעיל, יוצגו בליווי טופס הצבעה, שבאמצעותו תנתן אפשרות לגולשי נענע לדרג תמונות אלה בציונים שבין 1 ל – 5, כאשר 1 הוא הציון הנמוך ביותר, ו – 5 הוא הציון הגבוה ביותר. הצבעת הגולשים כאמור, תמשך מיום 5 ביוני 2007 ועד ליום 13 ביוני 2007 . ניתן להצביע רק הצבעה/ דירוג אחד לכל תמונה מכל כתובת IP של מחשב. החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע דירוג חוזר של תמונות משתתפי הגמר, לבטל הצבעה של גולש או גולשים מסויימים ו/או את השתתפותו של משתתף, במקרים בהם, להנחת דעתה של החברה נעשו הצבעות חוזרות ו/או נסיונות להטות דירוגים ושיטות abuse נוספות. בכל זמן נתון במהלך תקופת הצבעת הגולשים, תוצגנה בנענע התוצאות המעודכנות לאותה עת של הצבעת הגולשים.

ג. בתום הצבעת הגולשים כאמור לעיל, תכריז החברה בנענע ביום 17 ביוני על שלושת המשתתפים שתמונותיהם זכו במקומות הראשון, השני והשלישי בתחרות, על פי הצבעת הגולשים, וכן על משתתף נוסף שתמונתו נבחרה על ידי צוות השופטים כ"חביב המערכת" (להלן ביחד: "הזוכים"). כמו כן, החברה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתם של הזוכים או בהודעה טלפונית על דבר זכייתם.
 

הפרסים ואופן קבלתם

א. הפרסים לזוכים יהיו כדלקמן:
1. מקום ראשון - אספקה של מוצרי מטרנה למשך שנה שלמה חינם (84 קופסאות רגילות או 48 קופסאות חיסכון) מתנת מטרנה.
בנוסף - ספר תמונות מודפס בכריכה קשה, המכיל 80 עמודים, עם תמונות שצילם הזוכה במקום הראשון, על פי בחירתו, מתנת חברת לופה (קליקס בע"מ).

2. מקום שני - 20 מוצרי מטרנה, מתנת מטרנה.
בנוסף ספר תמונות מודפס, בכריכה קשה, המכיל 56 עמודים עם תמונות שצילם הזוכה במקום השני, על פי בחירתו, מתנת חברת לופה (קליקס בע"מ).

3. מקום שלישי - 12 מוצרי מטרנה, מתנת מטרנה.
בנוסף ספר תמונות מודפס, בכריכה קשה המכיל 32 עמודים עם תמונות שצילם הזוכה במקום השלישי, על פי בחירתו, מתנת חברת לופה (קליקס בע"מ).

4. "חביב המערכת" - ספר תמונות מודפס, בכריכה קשה המכיל 32 עמודים עם תמונות שצילם הזוכה חביב המערכת, על פי בחירתו, מתנת חברת לופה (קליקס בע"מ).

ב. הזוכים יהיו זכאים לקבל את הפרסים או את שוברי הזכאות לפרסים לפי העניין, מן החברה, במקום שיימסר להם על ידי החברה, או להודיע לחברה כי ברצונם שהפרסים/ השוברים יישלחו אליהם בדואר שליחים - והכל בתוך תקופה של 30 ימים מיום פרסום תוצאות התחרות, כאמור בסעיף 4ג. לעיל.

ג. הפרסים/ שוברי זכאות לפרסים יימסרו לזוכים כאמור, רק כנגד הצגת תעודה מזהה, לאחר שהחברה ווידאה את זהותם ואת התאמת הפרטים שנמסרו על ידיהם בנענע למסמכים שיוצגו על ידם.

ד. במידה ומי מהזוכים הינו קטין, יימסר הפרס/ שובר הזכאות לאפוטרופוס החוקי של אותו הזוכה.

ה. אם לא יגיע מי מן הזוכים לקבל את הפרס בתוך 30 הימים, כאמור בס"ק ב. לעיל, ואף לא יודיע לחברה על רצונו במשלוח הפרס בדואר שליחים - יישלח אליו הפרס/ שובר הזכאות באמצעות דואר שליחים, אל הכתובת שמסר במסגרת ההרשמה לתחרות, ובכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס לזוכה עקב אי - איתורו בכתובת שמסר.
 

סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכים בפרסים ואת פרטי הפרסים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרסים להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. החברה תעביר את פרטי הזוכים והפרסים שנמסרו לידיו לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.

איסור השתתפות

בתחרות לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיהם.

אחריות

בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לתחרות, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות בתחרות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.
 

שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לאתר התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו למי שזכה.

ט. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע.

י. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

יא. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

יב. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יג. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יד. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
.
 
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by