בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון תחרות סיפורים מהרחם  

תקנון תחרות סיפורים מהרחם

 
 
אמא נענע 10

קראו את התקנון בטרם שליחת סיפורכן האישי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות סיפורים אישיים מרגשים של אמהות בדבר הדרך שעברו כדי להיות אמא (להלן: "התחרות") בין הגולשות משתמשות אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. ההשתתפות בתחרות

על הגולשת המעוניינת להשתתף בתחרות זו:
א. להתחבר לנענע, בערוץ נענע אמא, בדף שכתובתו mom.nana10.co.il ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיה האישיים (שם פרטי ושם משפחה, שם או כינוי שיהיה רשום בקרדיט לסיפור, אם זה יוצג בנענע, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה). מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ב. לאחר מילוי הפרטים, תוכל המשתתפת לשלוח את הסיפור, בכדי שישתתף בתחרות. על הסיפור לעמוד בקריטריונים כדלקמן:

1. הסיפור יהא קטע טקסט באורך שלא יעלה על 600 מילה, בקובץ בפורמט WORD.
2. הסיפור הינו סיפורה האישי המרגש של המשתתפת עצמה, שהינה מי שמילאה בעצמה את טופס ההשתתפות ונרשמה באמצעותו, בדבר הדרך שעברה המשתתפת כדי להיות אמא.
3.ניתן (אך לא חובה) לצרף לסיפור גם תמונה, שתשלח ביחד עם הסיפור, בקובץ מפורמט JPG, ובמשקל שלא יעלה על 1 MB.

סיפורים אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות. מובהר כי לא ישתתפו בתחרות סיפורים שיישלחו על ידי גולשים, והמציגים את סיפורה של מי שאינה המשתתפת שמילאה את טופס ההשתתפות ונרשמה באמצעותו.

משלוח הסיפורים והתמונות יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההשתתפות.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולשת ומשלוחו ביחד עם הסיפור, מהווה הסכמה מצידה לתנאי תקנון זה.

ד. מובהר כי כל סיפור שישלח על ידי משתתפת בתחרות, יעבור ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לסיפורים אשר יוצגו בנענע ושישתתפו בתחרות.

ה.את הסיפורים ניתן יהיה לשלוח החל מיום 9.10.07 ועד ליום 20.11.07.

ו. האחריות לשליחתם התקינה של הסיפורים ושל התמונות (אם צורפו) לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפת, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין סיפור/תמונה שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק סיפור תקין ומלא שנשלח/שהועלה יזכה את שולחתו להשתתף בתחרות. סיפור שאינו תקין מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבל במלואו ו/או שכולל תוספות או שינויים אחרים יפסל, ולא יזכה את שולחתו בהשתתפות בתחרות.

ז. כל משתתפת תשלח לתחרות סיפור אחד בלבד, העוסק בסיפורה האישי שלה.

ח. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בסיפור ששלחה המשתתפת, בתוצרי עבודתה ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בסיפור כאמור. המשתתפת מוותרת, עם הגשת מועמדותה בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לה בקשר עם הסיפור בהתאם לתקנון תחרות זו, והיא מוותרת על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בו ו/או הזכויות הנובעות ממנו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את הסיפור ולעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

3. פרסום הסיפורים

במהלך התחרות יועלו ויוצגו בערוץ אמא סיפורים מתוך סיפורי משתתפות התחרות, לפי בחירת החברה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בליווי שם כל משתתפת.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לפרסם בנענע איזה מן הסיפורים של משתתפות
התחרות, והיא אף רשאית שלא לפרסם כלל סיפורים כאלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


4. בחירת הזוכה

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפות בתחרות, וצוות שופטים מיוחד מטעם החברה ומטעם חברת מטרנה (להלן: "צוות השופטים"), יבדוק כל סיפור המתחרה בתחרות, ויבחר את הזוכה בתחרות. מובהר כי לצוות השופטים יהא שיקול דעת מלא בבחירת הזוכה, וכי לא יהא עליו לנמק החלטתו.

ב. ביום 27.11.07, תכריז החברה בערוץ נענע אמא של נענע על המשתתפת שסיפורה זכה בתחרות (להלן: "הזוכה"), וסיפורה של הזוכה יועלה ויוצג בערוץ נענע אמא בנענע בליווי שם הזוכה. כמו כן, החברה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתה של הזוכה ובהודעה טלפונית על דבר זכייתה.

4. הפרס ואופן קבלתו

א. הפרס לזוכה יהיה תיק מוצרי מטרנה, מתנת חברת מטרנה, בשווי מאות ש"ח.

ב. הפרס יישלח אל הזוכה באמצעות דואר שליחים, על ידי חברת מטרנה, אל הכתובת שמסרה במסגרת ההרשמה לתחרות, ובכך תצא החברה ו/או חברת מטרנה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת מטרנה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס לזוכה עקב אי - איתורה בכתובת שמסרה.

ג. מובהר כי משלוח הפרס לזוכה הנו באחריותה הבלעדית של חברת מטרנה, וכי החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין הקשור בכך.

5. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכה בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. החברה תעביר את פרטי הזוכה והפרס שנמסרו לידיה לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.

ג. בעצם ההשתתפות בתחרות, מאשרת הזוכה את הסכמתה להעברת הפרטים האישיים שמסרה לחברת מטרנה.

ד. במידה ותשלח תמונה של ילד או של הילד בלווית אימו, תהיה חייבת השולחת בהסכמה בכתב של שני הורי הילד.

6. איסור השתתפות

בתחרות לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיה, וכן חברת מטנה,'עובדיה ובני משפחותיה.

7. אחריות

בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לתחרות, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות בתחרות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפת במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתה של המשתתפת להשתתף בתחרות.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפות לשלוח לחברה ו/או לאתר התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחותיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתפת שזכתה במידה ויימצא שאותה משתתפת נהגה במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותה בתחרות הנ"ל, מקבלת על עצמה המשתתפת את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייבת לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפות בה מוותרות על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו למי שזכתה.

ט. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע.

י. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושה ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשתה הזוכה בפרס והזוכה מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

יא. עם קבלת הפרס מסכימה ומתחייבת הזוכה, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

יב. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יג. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יד. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by