בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון התחרות  

תקנון התחרות

 
 
אמא נענע 10

קראו את התקנון בטרם הכנסתם פרטיכם האישיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות המאפשרת להציע את הטעמים הבאים של דייסת מטרנה (להלן: "התחרות") בין הגולשים משתמשי אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות בתחרות:

על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו :

א. להתחבר לנענע, בערוץ נענע אמא, בדף שכתובתו mom.nana10.co.il, ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים (שם פרטי ושם משפחה, שם או כינוי שיהיה רשום בקרדיט להצעת הגולש, אם זו תוצג בנענע, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה). מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ב. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף למלא בטופס ההשתתפות את פרטי הצעתו לטעם חדש לדייסת מטרנה, בכדי שישתתף בתחרות. מובהר כי ההצעות חייבות להיות לטעמים חדשים, שאינם קיימים כיום במסגרת דייסות מטרנה.

את פרטי ההצעה יש למלא כדלקמן:

1. בשדה "הטעם שלי", על המשתתף למלא את שם הטעם החדש המוצע.
2. בשדה "מה בפנים", על המשתתף לפרט את הטעמים שיכלול הטעם החדש המוצע.
3. בשדה "למה בחרתי", על המשתתף לפרט סיבה משכנעת מדוע כדאי לבחור בטעם החדש המוצע על ידו.

הצעות אשר לא ימולאו בטופס ההשתתפות כאמור לעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש, כמפורט לעיל, ומשלוחו, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

ד. מובהר כי כל הצעה שתשלח על ידי משתתף בתחרות, תעבור ביקורת על ידי החברה וכן על ידי חברת מטרנה, ולחברה ולחברת מטרנה שיקול דעת מוחלט באשר להצעות אשר יוצגו בנענע ושישתתפו בתחרות.

ה. את ההצעות ניתן יהיה לשלוח החל מיום 17.10.07 ועד ליום 31.10.07.

ו. האחריות לשליחתן התקינה של הההצעות לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין הצעה שלא נשלחה באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בה. רק הצעה תקינה ומלאה שנשלחה/שהועלתה תזכה את שולחה להשתתף בתחרות. הצעה שאינה תקינה מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלה במלואה ו/או שכוללת תוספות או שינויים אחרים תפסל, ולא תזכה את שולחה בהשתתפות בתחרות.

ז. כל משתתף ישלח לתחרות הצעה אחת בלבד, של טעם חדש אחד בלבד.

ח. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בהצעה ששלח המשתתף, בתוצרי הצעתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בהצעה כאמור. המשתתף מוותר, עם הגשת מועמדותו בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו בקשר עם ההצעה בהתאם לתקנון תחרות זו, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את ההצעה ולעשות בה כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

3. בחירת המשתתפים העולים לגמר

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים בתחרות, וצוות שופטים מיוחד מטעם החברה ומטעם חברת מטרנה (להלן: "צוות השופטים"), שיבדוק כל הצעה המתחרה בתחרות, יבחר את 20 (עשרים) ההצעות מתוך כלל ההצעות המשתתפות בתחרות, אשר יעלו להתחרות בשלב הגמר. מובהר כי צוות השופטים רשאי לבחור אף מספר הצעות נמוך יותר מ – 20, אשר יעלו לשלב הגמר, אם לא יימצאו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, 20 הצעות הראויות לעלות לשלב הגמר.

ב. מובהר כי אם יותר ממשתתף אחד הציע את אחד מהטעמים החדשים, אשר נבחר לעלות לשלב הגמר, יעלה לשלב הגמר אותו המשתתף אשר הצעתו הגיעה ראשונה לנענע, על פי רישומיה של נענע.

ג. ביום 4 בנובמבר 2007 תכריז החברה בערוץ נענע אמא של נענע, שכתובתה כורזין 1, גבעתיים, על 20 המשתתפים שההצעות ששלחו לתחרות, נבחרו לעלות להתחרות בשלב הגמר (להלן: "משתתפי הגמר"), והצעות אלה יועלו ויוצגו בערוץ נענע אמא בנענע, בליווי שם כל משתתף ותמונה המייצגת את טעם הדייסה החדש המוצע על ידו, ויועמדו לבחירת הקהל.

4. שלב הגמר

א. כל ההצעות של משתתפי הגמר, יועלו ויוצגו בערוץ נענע אמא בנענע ביום 4 בנובמבר 2007, בליווי שם כל משתתף ותמונה המייצגת את טעם הדייסה החדש המוצע על ידו, ויועמדו לבחירת הקהל לתקופה שמיום 4 בנובמבר 2007 ועד ליום 11 בנובמבר 2007.

ב. ההצעות של משתתפי הגמר, אשר יוצגו בנענע כאמור לעיל, יוצגו בליווי טופס הצבעה, שבאמצעותו תנתן אפשרות לגולשי נענע לבחור את ההצעה הנבחרת לדעתם מבין ההצעות המשתתפות בתחרות, ולהצביע עבורה. הצבעת הגולשים כאמור, תמשך מיום 4 בנובמבר 2007 ועד ליום 11 בנובמבר 2007 . החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע דירוג חוזר של ההצעות, לבטל הצבעה של גולש או גולשים מסויימים ו/או את השתתפותו של משתתף, במקרים בהם, להנחת דעתה של החברה נעשו הצבעות חוזרות ו/או נסיונות להטות דירוגים ושיטות abuse נוספות.

ג. בתום הצבעת הגולשים כאמור לעיל, תכריז החברה בנענע ביום 14 בנובמבר 2007 על שלושת המשתתפים שהצעותיהם זכו במקומות הראשון, השני והשלישי בתחרות, על פי הצבעת הגולשים (להלן ביחד: "הזוכים"). כמו כן, חברת מטרנה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתם של הזוכים או בהודעה טלפונית על דבר זכייתם.

ד. בעקבות הצעות הגולשים הזוכות, תשקול חברת מטרנה פיתוח דייסה/ דייסות בטעמים החדשים שזכו, ותהא רשאית (אך לא חייבת) לפתח דייסות בטעמים כאמור.

4. הפרסים ואופן קבלתם:

א. הפרסים לזוכים יהיו כמפורט להלן:

1. מקום ראשון – זכאות לקבלת דייסות מטרנה לתקופה של שנה (48 קופסאות חסכון או 84 קופסאות קטנות).
2. מקום שני – זכאות לקבלת דייסות מטרנה לתקופה של חצי שנה (24 קופסאות חסכון או 42 קופסאות קטנות).
3. מקום שלישי – זכאות לקבלת דייסות מטרנה לתקופה של 3 חודשים (12 קופסאות חסכון או 21 קופסאות קטנות).
ב. חברת מטרנה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתם של הזוכים או בהודעה טלפונית על דבר זכייתם, ויימסר לכל אחד מהם מס' חשבון, שבאמצעותו יוכלו להתקשר ולהזמין את הדייסות שהם זכאים להם במסגרת הפרס, מעת לעת בתקופת הזכאות לפרס. מובהר כי הודעות הזכייה יישלחו אל הזוכים על ידי חברת מטרנה, אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסרו במסגרת ההרשמה לתחרות או במס' הטלפון שמסרו, ובכך תצא החברה ו/או חברת מטרנה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת מטרנה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס לזוכה עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או במס' הטלפון שמסר.

ג. מובהר כי משלוח הודעות הזכייה בפרסים לזוכים, ומסירת הפרסים הנם באחריותה הבלעדית של חברת מטרנה, וכי החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין הקשור בכך.

5. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכים בפרסים ואת פרטי הפרסים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרסים להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. החברה תעביר את פרטי הזוכים והפרסים שנמסרו לידיה לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.

ג. בעצם ההשתתפות בתחרות, מאשרים הזוכים את הסכמתם להעברת הפרטים האישיים שמסרו לחברת מטרנה.

6. איסור השתתפות

בתחרות לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיהם.

7. אחריות

בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לתחרות, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות בתחרות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לאתר התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחותיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו למי שזכה.

ט. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע.

י. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

יא. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

יב. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יג. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יד. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by