בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון פענוח ציורי ילדים  

תקנון פענוח ציורי ילדים

 
 
אמא נענע 10

קראו את התקנון בטרם הכנסת פרטכם האישיים וצירוף הציור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
קראו את פרטי התקנון בטרם מילוי הפרטים וצירוף הציור.

כללי

א. בכפוף להוראות תנאים אלה, יתקיים פרוייקט פענוח ציורי ילדים החל מתאריך 23.12.07 (להלן: "הפרוייקט"), שישלחו הגולשים משתמשי אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה"). במסגרת הפרוייקט תפורסם בנענע, בערוץ נענע אמא, אחת לשבועיים, כתבה הכוללת פענוחם של שני ציורים של שני ילדים שונים, שבמסגרתה יוצגו גם אותם הציורים. פענוח הציורים יבוצע ע"י הגרפולוגית ומפענחת ציורי הילדים מיכל וימר.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאים אלה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפרוייקט, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תנאים אלה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתנאים אלה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. האפשרות להשתתפות בפרוייקט

על הגולש המעוניין להשתתף בפרוייקט :

א. להתחבר לנענע, בערוץ נענע אמא, בדף שכתובתו http://mom.nana10.co.il/ ולמלא בטופס ההשתתפות את הפרטים האישיים (שם פרטי ושם משפחה, שם או כינוי שיהיה רשום בקרדיט לציור, אם זה יוצג בנענע, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה, גיל הילד, מיקומו של הילד במשפחה, יד דומיננטית של הילד, מסגרת יומיומית בה נמצא הילד, בעיות רפואיות של הילד ושאלה ממוקדת לגבי הציור). מילוי מלא של הפרטים המסומנים בטופס ההשתתפות כפרטי חובה למילוי, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בפרוייקט.

ב. לאחר מילוי הפרטים, יוכל הגולש לשלוח את ציור הילד, בכדי שיתבצע לגביו פענוח, אשר יתפרסם בנענע. על הציור לעמוד בקריטריונים כדלקמן:

1. הציור הינו ציור אשר צוייר על ידי ילדו של הגולש שולח הציור עצמו.

2. הציור הינו בקובץ מפורמט JPG ובמשקל שלא יעלה על 500 KB .

ציורים אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בפרוייקט. משלוח הציורים יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההשתתפות.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו ביחד עם הציור, מהווה הסכמה מצידו לתנאים אלה.

ד. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי יפורסם פענוח במסגרת הפרוייקט לכל אחד מן הציורים שיישלחו ושיעמדו בקריטריונים הקבועים בתנאים אלה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לציורים אשר לגביהם יפורסם פענוח בנענע במסגרת הפרוייקט. החברה לא תעדכן את הגולשים בדבר החלטתה אם יפורסם או לא יפורסם פענוח, במסגרת הפרוייקט, לציור ששלחו.

ה. את הציורים ניתן יהיה לשלוח החל מיום 23.12.07 .

ו. האחריות לשליחתם התקינה של הציורים לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על הגןלש שולח הציור, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין ציור שלא נשלח באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בו. רק ציור תקין ומלא שנשלח יזכה את שולחו באפשרות להשתתף בפרוייקט. ציור שאינו תקין מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבל במלואו ו/או שכולל תוספות או שינויים אחרים ייפסל, ולא יזכה את שולחו באפשרות להשתתף בפרוייקט.

ז. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בציור ששלח הגולש, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בציור כאמור. הגולש מוותר עם משלוח הציור לפרוייקט, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו ו/או לילד שצייר הציור בקשר עם הציור בהתאם לתנאים אלה, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בו ו/או הזכויות הנובעות ממנו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את הציור ולעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.


3. סודיות והגנת הפרטיות

החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הגולשים ששלחו ציורים לפרוייקט , ובלבד שלא תעשה פגיעה בקטין או תיחשף זהותו.


7.אחריות

א. בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לפרוייקט, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות בפרוייקט. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הגולש במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי משולחי הציורים לפרוייקט עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של גולש להשתתף בפרוייקט.

ב. פענוח הציורים אשר יתפרסם בנענע במסגרת הפרוייקט הינו בגדר המלצה של מפענחת הציורים בלבד, והחברה לא תישא באחריות לכל מידע יעוץ או עצה אשר יינתנו במסגרתו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך, והשימוש בו הינו על אחריות הגולש בלבד.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על הגולשים לשלוח לחברה ו/או לנענע כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא הפרוייקט, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפרוייקט.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפרוייקט לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפרוייקט או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע.

ו. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תנאים אלה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם הפרוייקט, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

ז. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תנאים אלה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by