בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון מבצע "צלם ושלח" 

תקנון מבצע "צלם ושלח"

 
 
תיירות נענע 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון תחרות "תמונות חורף"

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות תמונות חורף (להלן: "התחרות") בין הגולשים משתמשי אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il(להלן: "נענע/האתר"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות בתחרות

על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות לעמוד בתנאים הבאים:

א. להתחבר באמצעות האינטרנט לנענע, שכתובתו http://tours.nana10.co.il/Article/?ArticleID=534881&sid=93 ולמלא בהשתתפות את פרטיו האישיים, כפי שמתבקש בכתבה האמורה (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, גיל). מילוי מלא של פרטים אלה הינו תנאי הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל בצורה שלמה ומלאה, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ב. לאחר מילוי הפרטים, יוכל הגולש לשלוח את התמונה, בכדי שתשתתף בתחרות. על התמונה לעמוד בקריטריונים כדלקמן:
(1) התמונה הנה תצלום אשר השולח עצמו צילם והוא בעל מלוא הזכויות לרבות זכויות קנין רוחני וזכויות יוצרים בתמונה.
(2) התמונה תשלח בקובץ מפורמט JPG ובמשקל שלא יעלה על 3 MB לתמונה בודדת.
(3) הצלם לא ערך ו/או שינה ו/או ביצע בתמונה כל שינוי והיא משקפת את המציאות כפי שצולמה בזמן אמת.
(4) התמונה צולמה בשטחה של מדינת ישראל.
(5) התמונה לא תכיל תועבה ו/או כל מצג אשר, על פי שיקול דעתו הבלעדית של האתר, עלול לפגוע ו/או לבזות ו/או להשפיל כל אדם ו/או גוף משפטי אחר והכל כמפורט בסעיף 8 (א) להלן.

ג. תמונות אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, לא יוכלו להשתתף בתחרות.

ד. משלוח התמונות יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההצטרפות שבאתר בלבד.

ה. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו ביחד עם התמונה, מהווה הסכמה מצידו לכל תנאי תקנון זה.

ו. מובהר כי כל תמונה שתשלח על ידי גולש לתחרות, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבקר את התמונה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות אשר יוצגו בנענע ושישתתפו בתחרות והגולש מוותר בזאת על כל טענה שעשויה להיות לו ביחס לפרסום התמונה ו/או הזכייה בתחרות. בין אם החברה תבקר את התמונה ובין אם לאו אין ולא יהיה באמור משום הטלת כל אחריות על החברה ביחס לתמונה ו/או תוכנה ו/או הזכויות הגלומות בה.

ז. את התמונות ניתן יהיה לשלוח החל מיום ה-29 בינואר ועד ה-1 בפברואר (כולל) "תקופת התחרות".

ח. האחריות לשליחתן התקינה של התמונות לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהן, חלה אך ורק על הגולש ששלח אותן, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה שלא נשלחה באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בה. רק תמונה תקינה ומלאה שנשלחה/שהועלתה תזכה את שולחה להשתתף בתחרות. תמונה שאינה תקינה מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלה במלואה ו/או שכוללת תוספות או שינויים אחרים תפסל, ולא תזכה את שולחה בהשתתפות בתחרות.

ט. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה. המשתתף מוותר עם הגשת מועמדותו בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו בקשר עם התמונה בהתאם לתקנון זה, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות מממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ולעשות בה כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק והמשתתף מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.

3. הפרס בחירת הזוכים בתחרות

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים בתחרות, והתמונות שיבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יועלו ויוצגו בנענע, בליווי שם כל משתתף ביום שיקבע על ידי האתר. הודעה על כך תפורסם באתר.

ב. מבין כלל התמונות אשר ישלחו לחברה ו/או אשר יוצגו באתר, תבחר החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את שלושת התמונות אשר יוכתרו כתמונות הזוכות בתחרות.

ג. יובהר כי אין כפל זכיות משמע, כל זוכה יהי זכאי רק לפרס אחד גם אם שתיים או שלוש תמונות ששלח נבחרו כתמונות הזוכות בתחרות.

ד. הפרס בתחרות הוא מנוי שנתי ("מטמון") (לשנה אחת בלבד) המופק ו/או מופץ על ידי רשות הטבע והגנים. החברה איננה אחראית לטיב ו/או איכות הפרס ו/או לאופן שליחתו ו/או אספקתו ו/או הפצתו אל הזוכים.

ה. נענע רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרסים ולתת במקומם פרסים דומים או שווי ערך ו/או לבטל כל אחד מהמבצעים בכל עת והמשתתפים בהם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ו. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שניתן למי שזכה.

ז. עם ההודעה על הזכייה בפרס כל פניותיו של הזוכה לצורך מימוש הזכייה יהיו אך ורק אל מול "רשות הטבע והגנים".

4. אופן מימוש הזכייה

א. לזוכים בפרסים תימסר על ידי נענע הודעה באמצעות הטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, בדבר זכייתם, עד לא יאוחר מיום 5 בפברואר 2008, לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שמסרו במסגרת הפרטים הנדרשים.

ב. פרטי הזוכים יועברו ל"רשות הטבע והגנים" והם יהיו אחראים הבלעדיים למסור את המנוי (משפחתי או רווק, לפי מצבו המשפחתי של הגולש הזוכה), לזוכים.

5. סודיות והגנת הפרטיות

החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות, וכן את התמונות ששלחו, במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהמשתתפים להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. איסור השתתפות

בתחרות לא ישתתפו מי שהנם עובדי החברה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

7. אחריות

א. בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לתחרות, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים ו/או התמונה, לא תתאפשר השתתפות בתחרות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב. המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את החברה בגין כל סכום ובגין כל נזק אשר יידרש ו/או יתבע מהחברה על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש ו/או מהעלה (Upload) ו/או פרסום התמונה לאתר החברה וזאת מיד עם דרישה ראשונה.

ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי נענע, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרסים.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לאתר התחרות כל פריט ו/או תמונה ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף במבצע.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה הבלעדית.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או לבטל את הזכייה ואם כבר נמסר הפרס, לדרוש את קבלתו בחזרה, למי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא נהג בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר.

ט. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים בתחרות, לרכושם ו/או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות בתחרות והמשתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by