בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
הדיאטה של המדינה  
תקנון ה'דיאטה של המדינה'  
 
 השתתפו עכשיו     צילום: אימג'בנק / Getty Images    
הדיאטה של המדינה  |
 

תקנון פעילות הגולשים לשליחת מתכונים דיאטטים עבור ה'דיאטה של המדינה'

 
 
 
 
 
 
 
 
 

כללי

 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") מתאריך 7.10.2010 ועד סיום תכנית הריאליטי ה'דיאטה של המדינה', פעילות גולשים באתר נענע 10 (שכתובתו www.nana10.co.il) המופעלת ע"י החברה, והכל כמפורט בתקנון זה.
 • ב. בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחיות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

ההשתתפות במבצע

 • א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם, מלבד עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף ימלא את פרטיו האישיים, בצירוף מתכון דיאטטי ותמונה מקורית. הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת דואר ומספר טלפון. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר ההשתתפות במבצע.
 • ג. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף לכתוב את המתכון הדיאטטי שלו ולצרף תמונה מקורית.
 • ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות ע"י הגולש כאמור ומשלוחו לחברה, מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
 • ה. האחריות על שליחתם התקינה של המתכונים והתמונות המקוריות לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין מתכונים ותמונות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם לצפות בהם. רק מתכונים תקינים הכוללים תמונה מקורית בלבד שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף בפעילות הגולשים. מתכונים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או לא נתקבלו במלואם יפסלו.
 • ו. מובהר כי החברה שומרת על זכותה לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה מוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

בחירת הזוכים

 • א. בתאריך 17.10.2010 תפרסם נענע 10 את המתכונים הנבחרים ואלו יעמדו לבחירת הגולשים. שני המתכונים שיגרפו את מירב הטוקבקים יזכו את בעליהם בתלושי שי בשווי 150 שח' מתנת "סופר פארם".
 • ב. חברת "נענע 10", תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית על אי הודעה למי מן הזוכים עקב אי איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או הכתובת למשלוח כפי שנמסרה על ידי המשתתף.
 • ג. תוצאות התחרות הינן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

 • א. הפרס עבור שני הגולשים שיגרפו את מירב הטוקבקים הנושאים את שם המתכון (יש לציין כי לא יתקבלו טוקבקים הנושאים את אותה כתובת I.P) יהיה כרטיסי מתנה למימוש בחנויות רשת בסופר-פארם בסך 150 שח'. 
 • ב. חברת "סופר פארם", האחראית על הפרסים במבצע זה, תשלח את הפרס עד 120 יום ממועד מסירת ההודעה על הזכייה אל הזוכה באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי- איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה ע"י המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
 • ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה של חברת "סופר פארם".
 • ד. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה לאחריותה לפרסים.
 • ה. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

סודיות והגנת פרטיות

 • א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.

אחריות ושיפוי

 • א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא תהיה החברה אחראית על נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.
 • ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

 

שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך .

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

ט. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

יא. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יב. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by