בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
מצב ריח מצוין  
תקנון פעילות גולשים "בדין" 
 
מצב ריח מצוין  |
 

תקנון לפעילות גולשים של בדין במתחם :מצב ריח מצוין"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כללי

 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") מתאריך 28.10.2010 ועד תאריך 28.11.2010פעילות גולשים באתר נענע 10 (שכתובתו www.nana10.co.il) המופעל ע"י החברה, והכל כמפורט בתקנון זה (להלן: "הפעילות").
 • ב. בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחיות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

ההשתתפות בפעילות

 • א. ההשתתפות בפעילות מותרת לכל גולש שהינו יחיד (ולא תאגיד ו/או גוף עסקי אחר), אזרח ו/או תושב מדינת ישראל אשר מילא את כל הפרטים הנדרשים, ועמד ביתר תנאי תקנון זה (להלן: "משתתף"). בעצם ההשתתפות, מצהיר כל משתתף, כי: הוא מעל גיל 18. ובמידה והינו מתחת לגיל 18, כי השתתפותו אושרה על ידי הוריו ו/או אפוטרופוסיו.
 • ב. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ומנהלי ושותפי החברה ו/או חברת יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ (להלן: "יוניליוור") ובני משפחותיהם.
 • ג. כתנאי להשתתפות בפעילות, יידרש כל משתתף להשיב על שאלון 'בחן את עצמך' במסגרת אפליקציה ייעודית שתועלה באתר ולמלא בטופס ההשתתפות את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, גיל ומספר טלפון. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר ההשתתפות במבצע.
 • ד. לאחר סיום מענה על השאלון ומילוי טופס ההשתתפות, יקבל כל משתתף, על יסוד התשובות שהוזנו על ידו, אפיון מאת האפליקציה. האפיון יהיה לפי שם הדמויות "חבצלת" ו"בר", כאשר השם "חבצלת" מאפיין טיפוס סולידי ורגוע והשם "בר" מאפיין טיפוס בעל נטייה לריגושים.
 • ה. מובהר, כי מילוי טופס ההשתתפות ע"י הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה באמצעות האתר, מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
 • ו. האחריות על מילוי מלא של פרטי החידון ופרטיו האישיים של הגולש חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה ו/או ליוניליוור אין ולא תהיה כל אחריות בגין פרטים שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם לצפות בהם. רק פרטים תקינים ומלאים שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף בפעילות הגולשים. פרטים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם יפסלו.
 • ז. מובהר כי החברה ו/או יוניליוור שומרות על זכותן לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

בחירת הזוכים

 • א. בתום תקופת הפעילות תבחר החברה את המשתתפים שמלאו את השאלון במסגרת האפליקציה ושקיבלו אפיון לאחר מילויו, בהתאם למהירות בה ענו על השאלון.
 • ב. שלושת המשתתפים שיענו על השאלון בפרק הזמן הקצר ביותר מבין כל המשתתפים בפעילות, ידורגו על פי מהירות המענה באופן הבא: מקום הראשון (המהיר ביותר), מקום השני, ומקום שלישי.
 • ג. שלושת המקומות הראשונים, יהיו זכאים לפרסים כדלקמן: המשתתף שהגיע למקום הראשון יזכה בשישה (6) בקבוקים של מרכך הכביסה של בדין; המשתתף שהגיע למקום השני יזכה בשובר "נופשונית" מתנה לספא מפנק ואילו המקום השלישי, יזכה בשני (2) בקבוקים של מרכך הכביסה של בדין.
 • ד. במידה ומספר משתתפים יענו על השאלון בפרק זמן זהה, ידורגו משתתפים אלה על פי מועד המענה על השאלון על ידם, כך שהמשתתף שענה על השאלון ראשון בזמן, ייחשב כמי שענה על השאלון במן המהיר ביותר, וכך הלאה.

הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

 • א. החברה תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם, במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה.
 • ב. הפרסים בפעילות יחולקו על ידי יוניליוור. נציגי יוניליוור ייצרו קשר עם הזוכה על מנת לתאם את אופן קבלת הפרס.
 • ג. תוצאת הפעילות כפי שייקבעו על ידי החברה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 • ד. הפרס יישלח למשתתף שזכה תוך 120 יום ממועד מסירת ההודעה על הזכייה אל הזוכה באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע (ובתנאי שהיא בתחומי מדינת ישראל). בכך, יצאו יוניליוור והחברה ידי חובתן באשר למסירת הפרס.
 • ה. מובהר, כי החברה ו/או יוניליוור לא תהיינה אחראיות לאי מסירת הפרס למשתתף שזכה בשל חוסר יכולת לאתרו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה ו/או ביוניליוור. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה ע"י המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח האמורה.
 • ו. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.
 • ז. יוניליוור או /ו החברה לא תשא באחריות לכל נזק פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה בפרס שובר ה"נופשונית" (ספא) והזוכה בפרס זה מוותר על כל טענותיו ביחס לטיב/ איכות הפרס כלפי יוניליוור.
 • ח. החברה ו/או יוניליוור תהיינה רשאיות לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

סודיות והגנת פרטיות

במהלך תקופת הפעילות ולאחריה, החברה ויוניליוור תהיינה רשאיות לפרסם בכל מקום, לפי שיקול דעתן הבלעדי, את שמות המשתתפים בפעילות, לרבות עצם הזכייה בפרסים, בכל אמצעי תקשורת.

אחריות ושיפוי

 

 • א. כל משתתף מצהיר כי ידוע לו כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו ו/או הזכייה בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות על גביהן מתנהלת הפעילות הן שלו והן של החברה. לפיכך, מבלי לגרוע מכלליות הפטור מאחריות החברה ויוניליוור בתקנון זה, לא יהיה רשאי מי מהמשתתפים בפעילות להעלות כלפי החברה ו/או יוניליוור כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות.
 • ב. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה, לרבות מימוש הזכיות בפרסים הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. החברה ו/או יוניליוור ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות.
 • ג. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים בפעילות.
 • ד. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה ו/או את יוניליוור מייד עם קבלת פנייה ראשונה מהן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ה. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה ו/או יוניליוור, נושאי משרה בהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן, עובדיהן, נציגיהן וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

שונות

 • א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 • ב. החברה ו/או יוניליוור שומרות לעצמן את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו בפרס של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • ג. החברה ו/או יוניליוור שומרות לעצמן את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צורך להודיע על שינויו מראש. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתתפים ממועד פרסומו באתר.
 • ד. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • ה.
 • ו. החברה ו/או יוניליוור תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל את הפעילות בכל עת, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • ז. החברה ו/או יוניליוור תהיינה רשאיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר נענע 10.
 • ח. תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.nana10.co.il.
 • ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
 • י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה ו/או יוניליוור בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by