בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
תקנון פעילות ארנה 
תקנון פעילות גיא פינס בקניון ארנה 

תקנון פעילות גיא פינס בקניון ארנה

 
תקנון פעילות ארנה |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תקנון מבצע "תלושים לארנה מתנת גיא פינס "

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתוwww.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בתקופה שמיום ה- 05.07.2012 ועד לתאריך 08.07.2012 (להלן: "תקופת המבצע" ) חידון אמריקאי בנושא אופנה וסלבס היאפשר  לזכות בשובר על סך 500 שח לקניות בקניון "ארנה" בהרצליה פיתוח.

(להלן ביחד: "המבצע")

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות במבצע

ב. בתחרות רשאי להשתתף כל אדם  למעט עובדי גיא פינס בע"מ, נענע 10 ובני משפחותיהם.

ג. על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו:

(1) להתחבר לנענע 10, ערוץ האופנה בכתובת: http://lifestyle.nana10.co.il/

לענות על חידון אמריקאי קצר בנושא אופנה וסלבס,  ולאחר מכן עליו למלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים המלאים (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון). מילוי מלא של פרטים אלה לגבי הגולש, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ד. האחריות לשליחתן התקינה של התשובות למבצע לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תשובות תקינות ומלאות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. תשובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים תפסלנה, ולא תזכנה את שולחם בהשתתפות במבצע.

 

ה. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

3. הזוכה במבצע

  • א. א. ביום ראשון 08.07.2012 בשעה 10.00 בבוקר תיסגר תקופת המבצע. הגולש מספר 100 מתוך הגולשים הראשונים שענו נכונה על החידון במבצע, ומלאו אחר יתר הוראות תקנון זה, יהיה הזוכה במבצע. במידה ולא יהיו 100 גולשים שענו נכונה, יהיה הזוכה במבצע הגולש האחרון שענה נכונה עד לתום תקופת המבצע. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה הגולשים במבצע.

 

4.    הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. הזוכה במבצע יזכה בפרס מתנת חברת  גיא- גיא פינס תקשורת כדלקמן:

500 שח בשוברים לרכישה בקניון "ארנה " בהרצליה פיתוח

 

הפרס והענקתו הינם באחריות חברת  "גיא- גיא פינס - תקשורת"  בלבד.

ב. חברת גיא פינס תיצור קשר טלפוני או במייל עם הזוכה, לפי הפרטים שמילא  במסגרת ההרשמה למבצע, ותעדכן אותו בזכייה. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג. במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.

ד. תוצאות המבצע כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. תאריכי הפרס קבועים מראש ולא ניתן לשנותם או להמירם בפרס אחר.

ו. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו /או להעברה לאחר.

ז. הזוכיהמוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/אול כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

ח. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי.

ט. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.

5.   פרסום

ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכה בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.       

6.   אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כל שהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

 

 

 

ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/א ולכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך. 

7.   שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין א והסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנוייםל עיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת ההבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בתחרות, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר החברה.

ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי הם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by