בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
הורים וילדים 
תקנון מבצע חלוקת כרטיסים מותק של פסטיבל 5 

תקנון מבצע חלוקת כרטיסים מותק של פסטיבל 5

 
הורים וילדים |
 

תקנון מבצע חלוקת כרטיסים מותק של פסטיבל 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון מבצע חלוקת כרטיסים "מותק של פסטיבל 5"

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בין התאריכים 18.11.12-4.11.12 מבצע חלוקת כרטיסים להצגת חנוכה "מותק של פסטיבל 5" בקרב גולשי נענע 10 ("הפעילות")

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות בבמצע

א. בתחרות רשאי להשתתף כל אדם למעט עובדי נענע10 ובני משפחותיהם.

ב. על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו:

(1)  להתחבר לנענע 10 בכתובת: www.nana10.co.il
לענות על מבחן אמריקאי בנושא "מותק של פסטיבל 5" ולאחר מכן עליו למלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים המלאים הנדרשים. מילוי מלא של פרטים אלה לגבי הגולש, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ג. אחריות לשליחתן התקינה של התשובות למבצע לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תשובות תקינות ומלאות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. תשובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים תפסלנה, ולא תזכנה את שולחם בהשתתפות במבצע.

ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

3. בחירת הזוכים

א. בסיום הפעילות, מערכת נענע10 תאסוף את כלל העונים ששלחו את פרטיהם באופן תקין למערכת וענו על החידון.  

ב. מבין כל המשתתפים, יזכו בפרסים הגולשים שיענו נכון על כל השאלות בחידון וגם ימלאו את פרטיהם כנדרש בזמן הקצר ביותר.

ג. סך הכל ישנם 10 פרסים: 5 כרטיסים זוגיים למופע "מותק של פסטיבל 5" ו-5 DVD של המופע.

ד. מובהר כי החברה לא תהייה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים על זכייתו עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במספר הטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון כפי שנמסר על-ידי המשתתף.

 4.    הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. לזוכים בפעילות יוענק פרס כדלקמן: 5 כרטיסים זוגיים להצגה "מותק של פסטיבל 5" ו-5 DVD של ההצגה "מותק של פסטיבל 5".

ב.  מערכת נענע10 תעביר את שמות הזוכים להפקת "מותק של פסטיבל 5" לפי הפרטים שמילא במסגרת ההרשמה למבצע. מובהר כי הפקת "מותק של פסטיבל 5"  הינה האחראית הבלעדית להודיע לזוכים ולחלק להם את הפרסים. 

ג. מערכת נענע10 תיצור קשר טלפוני או במייל עם הזוכה, לפי הפרטים שמילא במסגרת ההרשמה למבצע, ותעדכן אותו בזכייה. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ד. במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.
ה. תוצאות המבצע כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
ו. התאריך והמקום למימוש הפרס קבוע מראש ולא ניתן לשנותו ו/או להמירם בפרס אחר. 
ז. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו /או להעברה לאחר.
ח. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/אול כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.
ט. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי.
י. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה. 

5.   פרסום

ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הזוכים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.    

6.   אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

 ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך. 

7.   שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בתחרות, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית.

ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

 יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by