בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
לייפסטייל 
תקנון פעילות לייפסטייל - love me 

תקנון פעילות לייפסטייל - love me

 
לייפסטייל |
 

תקנון פעילות נענע10 לייפסטייל- love me

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתוwww.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בתקופה שמיום ה- 14.02.2013 ועד לתאריך 20.02.2013 (להלן: "תקופת המבצע" ) פעילות גולשים בנושא אהבה אשר תאפשר לגולשים להתמודד על זכייה במנוי לאתר loveme. (להלן ביחד: "המבצע")

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

2. ההשתתפות במבצע

ב. בתחרות רשאי להשתתף כל אדם  למעט עובדי loveme, נענע 10 ובני משפחותיהם.

ג. על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו: להתחבר לנענע 10 בכתובת: www.nana10.co.il לשלוח תמונה של מקום בו לפי דעתו אפשר להכיר בן זוג פוטנציאלי ולאחר מכן עליו למלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים המלאים (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון). מילוי מלא של פרטים אלה לגבי הגולש, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ד. האחריות לשליחתן התקינה של התמונות למבצע לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תמונותתקינות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. תמונות  שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים תפסלנה, ולא תזכנה את שולחם בהשתתפות במבצע.

ה. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

ו. התמונה הינה תצלום בגודל מינימלי של 500 פיקסל רוחב, בקובץ בפורמט JPEG ובמשקל שלא יעלה על 5 MB.

ז. התמונה הנה תצלום אחד של המקום המיוחד שלדעת הגולש ניתן להכיר שם בן זוג פוטנציאלי

ח. התמונה הנה תצלום אשר צולם על ידי או עבור הגולש עצמו, והוא בעל מלוא הזכויות בה, לרבות זכויות קנין רוחני וזכויות יוצרים בתמונה.

ט. תמונות אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות. משלוח התמונות יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההצטרפות.

י. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו ביחד עם התמונה, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

יא. מובהר כי כל תמונה שתישלח על ידי משתתפים בתחרות, תעבור ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות אשר יוצגו בנענע 10 ושישתתפו בתחרות.

יב. כל תמונה שתשלח תוכל להשתתף רק פעם אחת בתחרות, ומשתתפים לא יוכלו לזכות ביותר מפרס אחד בגין אותה תמונה במהלך כל התחרות. עם זאת, אין הגבלה על מספר התמונות השונות שיישלחו במסגרת התחרות על ידי אותו משתתף.

יג. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה כאמור. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם התמונה בהתאם לתקנון תחרות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ולעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

יד. ההשתתפות בתחרות מותנית מגיל 18 ומעלה.

 

3. הזוכה במבצע

  • א. א. ביום חמישי 21.02.13 בשעה 12.00 יבחרו בזוכים. הזוכים יהיו הגולשים אשר שלחו את התמונות המקוריות ביותר לדעת השופטים (השופטים: עורכי אתר נענע10 ונציגי loveme(

 

4.    הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. פרס ראשון מנוי חצי שנתי לאתר ההכרויות loveme. פרס שני: מנוי לשלושה חודשים לאתר ההכרויות  loveme. הפרס והענקתו הינם באחריות loveme בלבד.  

ב. חברת LOVEME מתחייבת ליצור קשר טלפוני או במייל עם הזוכה, לפי הפרטים שמילא במסגרת ההרשמה למבצע ותעדכן אותו בזכייה. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג. במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.

ד. תוצאות המבצע כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

ו. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו /או להעברה לאחר.

ז. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/אול כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

ח. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי.

ט. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.

 

5.   פרסום

ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכה בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

     

6.   אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיזי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/א ולכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך. 

 

7.   שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין א והסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנוייםל עיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת ההבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בתחרות, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר החברה.

ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי הם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by